Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

SETALUX 1186 SS-60

THÔNG TIN SẢN PHẨM
 
Acrylic polyol với 3.0% OH (tính trên thành phần không bay hơi)
1. Đặc tính
Trong sự kết hợp với aliphatic poly-isocyanate sẽ cho: độ cứng tuyệt hảo, chống chịu thời tiết tốt, bóng, dày, chống chịu dung môi và hóa chất tốt, đặc tính cơ học cao.
2. Thành phần dung môi:

Xylene / Solvesso 100 / butyl acetate (52 / 24 / 24)
3. Thông số kỹ thuật

Tính chất
Giá trị
Đơn vị đo
         Phương pháp đo
SBM *                            ISO
Hàm lượng không bay hơi
60 - 62
%
001G **                         3251
Chỉ số acid
3.5 - 6.1
mg KOH/g
303A                              3682
Độ nhớt (23°C)
ở 100 s-1
1.4 - 2.2  (với 60%)
1.6 - 2.5  (với 61%)
1.8 - 2.9  (với 62%)
Pa.s
Pa.s
Pa.s
012J                                3219
Độ màu (Lico 200)             
max. 100
APHA
008F                               6271
Ngoại quan
trong suốt
017A

* SBM: Phương pháp xác định của Akzo Nobel
**  spreading agent, xylene
4. Tính chất tiêu biểu
Tỉ trọng                                    :  1.00         g/cm3                                                           DIN 53217
Điểm chớp cháy                      :  27            °C                                                                 DIN 53213
5. Khả năng hòa tan
Aliphatics                                            white spirit                                                         không tan
Aromatics                                            xylene                                                                 tan hoàn toàn
Esters                                                   ethyl acetate                                                      tan hoàn toàn
                                                             butyl acetate                                                     tan hoàn toàn
Ketones                                               acetone                                                              tan hoàn toàn
Alcohols                                              ethanol                                                               tan hạn chế
                                                             butanol                                                               tan hoàn toàn
6. Tính tương hợp

% Setalux 1186 SS-60                         90         75         50         25         10
% chất khác                                         10         25         50         75         90       

Acrylic polyols                                               
Setalux 1151 XX-51                            +          +          +           +           +
Setalux 1152 XX-51                            +          +          +           +           +
Setalux 1182 SS-55                              +          +          +           +           +
Setalux 1184 SS-51                              +          +          +           +           +        
Setalux 1187 XX-60                            +          +          +           +           +
Setalux 1191 SS-55                              +          +          +           +           +
Setalux 1753 XS-65                             +          +          +           +           +

Short oil alkyd                                               
Setal 84 XX-70                                    +          +          +           +           +
                                                                          
Other materials                                              
Desmodur N 75                                   +          +          +                                   Bayer AG
Desmodur L 75                                    +          +          +                                   Bayer AG
Desmodur HL                                      +          -           -                                    Bayer AG
Desmodur IL                                       +          -           -                                    Bayer AG
CAB 551-0.01                                      -           -           -                                    Eastman Chemicals
Ucar vinyl resin VAGH                      -           -           -                                    Union Carbide
Ucar vinyl resin VROH                      -           -           -                                    Union Carbide
Nitrocellulose ½ s                              +          +          +                                   Hagedorn AG

Ghi chú: “+” đề nghị
              “-“ không đề nghị
7. Ứng dụng
Sơn phủ bề mặt với khả năng chống chịu hóa chất và dung môi tốt